Verkoopsvoorwaarden1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst, van welke aard dan ook, sluit of een offerte aanvraagt.
- opdrachtnemer: SMEGO bvba, met ondernemingsnummer 0872.964.465, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2370 ARENDONK, Hoge Mauw 500.
- partijen: de opdrachtgever en de opdrachtnemer.


2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, van toepassing op alle offertes, bestellingen, verkopen, leveringen, prestaties en betalingen, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.2. De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

2.3. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


3. Prijsoffertes en prijsbepalingen

3.1. Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend en niet bindend.

3.2. Alle bestellingen worden gefactureerd op basis van de prijzen die op datum van totstandkoming van de overeenkomst van kracht zijn.

3.3. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en exclusief BTW.

3.4. Alle, om het even welke, belastingen en/of taksen zijn ten laste van de opdrachtgever.

3.5. Gebeurlijke kosten voor de afvoer van puin, zand etc., ingevolge de graafwerken door opdrachtnemer, zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.6. Enkel het uitgraven van kasseien, klinkers of andere verhardingen zijn inbegrepen in de prijs, het opnieuw aanleggen ervan is niet in de prijs inbegrepen.

3.7. In geval van dringende herstellingen wordt een voorrangskost aangerekend ten bedrage van 60,00 Euro alsook wordt ieder begonnen werkuur aangerekend als een volledig uur.

Wanneer deze dringende herstellingswerken plaatsvinden tijdens het weekend, in vakantieperiodes of buiten de werkuren, wordt een extra werkuur aangerekend.

3.8. In geval van annulering van een bestelling door opdrachtgever is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtgever ten belope van 35% van het totaalbedrag van de bestelling. Daarenboven wordt in dat geval het reeds gepresteerde aantal werkuren aangerekend met een minimum van vier werkuren, alsook de reeds gemaakte kosten dewelke minstens 25% bedragen van de materiaalkosten. De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor vergoeding te vorderen voor de reële schade.


4. Meerwerken

4.1. De opdrachtnemer is, zo zij dit nodig dan wel nuttig acht voor een goede uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd om eenzijdige wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst, bijvoorbeeld indien de wettelijke bepalingen zulks vereisen. Een mondelinge kennisgeving aan de opdrachtgever volstaat hiertoe.

4.2. De opdrachtnemer behoudt zich evenwel het recht voor de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever voor bijkomende prestaties verkregen is.

4.3. Bij gebreke aan schriftelijk akkoord van de opdrachtgever zoals bepaald in 4.2. behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de weigering van de opdrachtgever te aanzien als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst. De reeds gemaakte kosten en prestaties zijn ten laste van de opdrachtgever. Daarenboven behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen voor de schade welke opdrachtnemer lijdt ingevolge deze verbreking.


5.Leveringsmodaliteiten - klachten - eigendomsvoorbehoud - auteursrechten

5.1. Een leveringstermijn wordt steeds bij benadering gegeven, een overschrijding hiervan kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, noch tot enige schadevergoeding.

5.2. De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de goederen slechts te leveren en te plaatsen na volledige betaling van de factuur.

5.3. Alle goederen en materialen blijven eigendom van opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling van de factuur.

5.4. De opdrachtnemer dient bij levering/plaatsing te kunnen werken onder normaal gunstige omstandigheden. Zo dienen o.m. bij montage de nodige nutsvoorzieningen aanwezig te zijn en moet bij de plaatsing van trappen de traphal uitsluitend voor opdrachtnemer beschikbaar zijn. Indien niet voldaan is aan deze voorwaarden, vallen de hieruit voortvloeiende extra werkuren ten laste van de opdrachtgever; de extra werkuren worden aangerekend worden per begonnen uur.

5.5. De opdrachtgever dient te voorzien in een kosteloze parkeerplaats voor opdrachtnemer. Bij gebreke hieraan vallen de gemaakte parkingkosten ten laste van opdrachtgever evenals de extra verplaatsingstijd van opdrachtnemer.

5.6. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om foto's te gebruiken van de geplaatste goederen voor commerciële doeleinden. De opdrachtgever geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming aan opdrachtnemer. De opdrachtgever kan dienaangaande geen enkele vergoeding, noch schadevergoeding vorderen van opdrachtnemer.


6. Betalingsmodaliteiten

6.1. De betaling van de facturen geschiedt uiterlijk de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van een vervaldag geschiedt de betaling uiterlijk dertig kalenderdagen na factuurdatum.

6.2 Ale facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer.

6.3. Betalingen gebeuren in contanten op de maatschappelijke zetel van opdrachtnemer, dan wel per bankoverschrijving op het rekeningnummer van opdrachtnemer zoals vermeld op de factuur.

6.4. Ieder protest aangaande een factuur dient de opdrachtnemer schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd toe te komen uiterlijk acht dagen na factuurdatum.

6.5. Bij gebreke aan betaling binnen de termijn bepaald in 6.1. heeft de opdrachtnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op de betaling van een verwijlintrest overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

6.6. Tevens is de opdrachtgever in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer ten bedrage van tien procent van de niet-betaalde factu(u)r(en), met een minimum van veertig euro, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

6.7. Bij niet-betaling of laattijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd zijn contractuele verplichtingen voortspruitend uit alle (andere) overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten tot op het ogenblik van volledige betaling.


7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien er vermoedelijk nutsvoorzieningen (leidingen, kabels,...) in de grond lopen, dient opdrachtgever dit vóór aanvang van de werken aan opdrachtnemer mee te delen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten voor herstelling va n de beschadiging voor rekening van de opdrachtgever zijn.

7.2. Alle risico's en kosten verbonden aan de materialen gaan ten laatste over op de opdrachtgever van zodra deze materialen het bedrijfspand van de opdrachtnemer verlaten.

7.3. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid indien hij opdrachtnemer uitdrukkelijk vraagt om een installatie te plaatsen of werken uit te voeren die niet voldoen aan de ter zake geldende veiligheidsvoorschriften. In zulk geval kan de opdrachtnemer geenszins aansprakelijk gesteld worden.

7.4. De opdrachtnemer kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade welke het gevolg is van eigen opzettelijke fout en/of bedrog.

7.5. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de door opdrachtnemer gebruikte, geleverde en/of geplaatste goederen en producten onderhevig zijn aan toleranties.
In dit verband draagt opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid en kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor:
- Oneffenheden van minder dan of gelijk aan 3mm diepte en/of 6 mm rond.
- Afwijkingen ten aanzien van de tekeningen. De tekeningen van opdrachtnemer zijn steeds indicatief en niet bindend.
- Schade ingevolge invloeden van buitenaf, waaronder zouten, solventen, zuren,...

7.6. In geval van gebreken in het geleverde goed ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst, zal de opdrachtgever enkel aanspraak kunnen maken op herstel in natura door opdrachtnemer, zonder enig verder recht op schadevergoeding. Indien opdrachtgever, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de herstellingwerken laat uitvoeren door een derde vallen alle herstellingskosten ten laste van opdrachtgever zonder dat opdrachtnemer hiervoor kan worden aangesproken.

7.7. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de in het kader van de overeenkomst te betalen prijs.

7.8. De opdrachtgever is ertoe gehouden de opdrachtnemer in kennis te stellen van enig gebrek aan het geleverde/geplaatste/verkochte goed onmiddellijk na kennisname ervan en uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen na kennisname ervan, bij gebreke waarvan elke aanspraak en/of vordering van opdrachtgever opzichtens opdrachtnemer vervalt.

7.9. Smego maakt automatische poorten van type 1, 2 en 3, indien anders als type 1 moet dit op voorhand schriftelijk gemeld zijn door de klant. Smego is niet aansprakelijk voor foutieve meldingen van klanten.


8. Overmacht en imprevisie

8.1. De opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van haar contractuele verplichtingen volledig dan wel gedeeltelijk op te schorten in geval van overmacht of imprevisie. Onder overmacht en imprevisie dienen onder meer te worden begrepen: uitzonderlijke weersomstandigheden, werkstakingen, materieelbreuk, (natuur)rampen, vertragingen en/of uitblijven van leveringen, ongevallen, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van opdrachtnemer. Deze opsomming is noch beperkend, noch limitatief.

8.2. In het geval de opdrachtnemer afhankelijk is van leveringen van derden, zijn de bepalingen van 8.1. eveneens toepasbaar in geval van overmacht of toeval in hoofde van de leveranciers, waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen dan wel zouden uitblijven.

8.3. In de gevallen bepaald in 8.1. en 8.2., kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.


9. Forumkeuze

9.1. Alle geschillen tussen partijen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.


10. Toepasselijk recht

10.1. Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.


Hoge Mauw 500
2370 Arendonk
België
014/679024